Kerkenvisie Terneuzen

De gemeente Terneuzen stelt een Kerkenvisie op: Een strategische visie op het toekomstperspectief van kerken. In samenwerking met de kerkeigenaren denkt de gemeente na over het gebruik van kerkgebouwen in de toekomst, wanneer het religieus gebruik afneemt.

Een eerste stap in dit project is een inventarisatie: welke kerken en gebedshuizen zijn er in Terneuzen en hoe gaat het met hen? Met alle kerkbesturen van kerken die in religieus gebruik zijn, is gesproken over het huidige gebruik en het toekomstperspectief. Hieruit is gebleken dat voor een deel van de kerken de toekomst onzeker is, als gevolg van ontkerkelijking. Tegelijkertijd zijn kerken zeer waardevol. Niet alleen vanwege de historische en architectonische waarde, maar ook spelen kerkelijke gemeenten een belangrijke maatschappelijke rol binnen de samenleving.

Een tweede stap binnen het project is participatie. De gemeente vindt het belangrijk om ook de mening van haar inwoners te peilen over dit onderwerp: welke waarden hechten inwoners aan de kerkgebouwen? Hoe vaak komen zij zelf in een kerk, en om welke reden dan? En wat zouden wij er van vinden als een kerk gesloten of zelfs gesloopt wordt? Wat is een passende herbestemming van een kerk? Moet deze publiekelijk toegankelijk blijven, of mogen er ook woningen in komen?

Met behulp van deze enquête hoopt de gemeente meer inzicht te krijgen in de mening van de inwoners over het behoud en het gebruik van kerkgebouwen. De uitkomsten van de enquete worden geanalyseerd en worden opgenomen in de rapportage. Dit helpt de gemeente om de juiste keuzes te maken aangaande het behoud en gebruik van deze markante gebouwen in de toekomst.

599 deelnemers
Kerkenvisie Terneuzen

Tijdslijn

1

Inventarisatie kerken en gebedshuizen

08 mei 2023 - 01 dec. 2023

Het project is gestart met een inventarisatie van alle kerken en gebedshuizen in de gemeente Terneuzen. Voor elke kerk/gebedshuis is een 'kerkenpaspoort' opgesteld.

Op 8 mei 2023 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle eigenaren (bestuursleden) van de 43 kerkgebouwen/gebedshuizen in Terneuzen zijn uitgenodigd. Hierbij is uitgelegd wat het project inhoudt, en waarom we dit doen. Daarna heeft met elk kerkbestuur van kerken in religieus gebruik, een gesprek plaatsgevonden waarbij is gesproken over het toekomstperspectief. Alle uitkomsten van de gesprekken hebben we inzichtelijk verwerkt, waarmee een overzicht is gecreëerd van het toekomstperspectief van alle kerken in Terneuzen.

2

Publicatie persbericht en uizetten enquête onder inwoners

23 nov. 2023 - 15 jan. 2024

De wens is inwoners te informeren over de problematiek rondom kerken, en om inzicht te krijgen in hoe bewoners denken over de waarde van kerkgebouwen, het gebruik van kerkgebouwen en over eventuele herbestemmingen van kerken die buiten religieus gebruik raken.

3

Participatie met inwoners middels enquête

04 dec. 2023 - 23 mrt. 2024

Met de enquête wordt inzicht verkregen over hoe bewoners denken over de waarde van kerkgebouwen, het gebruik van kerkgebouwen en over eventuele herbestemmingen van kerken die buiten religieus gebruik raken. De enquête is verlengd! Zodat we van nog meer mensen reactie kunnen ontvangen.

4

Analyse opbrengst enquête

24 mrt. 2024 - 31 mrt. 2024

De opbrengst van de ingevulde enquête zal worden geanalyseerd en de uitkomsten worden door middel van tekst en statistieken (tabellen en diagrammen) inzichtelijk gemaakt worden. De uitkomst van de enquête zal bovendien worden opgenomen in de Kerkenvisie-rapportage. Hieronder staat een hele korte samenvatting.

De enquête over de Kerkenvisie Terneuzen werd door 599 mensen ingevuld tussen 23 november 2023 en 23 maart 2024. 82% geeft aan wel eens in een kerk te komen, met als belangrijkste redenen ceremonies, diensten en culturele evenementen. Het behoud van kerkgebouwen wordt door 58% als zeer belangrijk beschouwd. De meeste deelnemers zijn tussen de 40 en 59 jaar oud, wat zorgt voor een redelijk evenwichtig beeld van de samenleving.

5

Participatie stakeholders

01 dec. 2023 - 31 jan. 2024

Naast participatie met de inwoners van de gemeente Terneuzen, gaan we ook gesprekken aan met de ambtelijke organisatie en eventueel met andere stakeholders vanuit de gemeente, die van belang kunnen zijn binnen de geconstateerde problematiek, of kansen kunnen bieden voor samenwerkingen. Uitkomsten van de participatie worden opgenomen in de rapportage.

6

Opstellen en vaststellen rapportage Kerkenvisie

15 feb. 2024 - 30 apr. 2024

De rapportage Kerkenvisie wordt opgesteld aan de hand van de uitkomsten van de inventarisatie en de uitkomsten van de participatie. Vervolgens zal daaraan een visie op de toekomst en mogelijk een aantal doelstellingen aan gekoppeld worden. Dit zal in samenwerking en in goed overleg met de kerkeigenaren bepaald worden. De rapportage zal volgens planning in het tweede kwartaal van 2024 voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

arrow_upward